Akademie Koruny svatováclavské

Název akademie byl věnován svatému Václavovi, přemyslovskému knížeti a patronu Čech a Moravy a jednomu z tradičních symbolů českého státu.

Akademie věnováním názvu patronu Čech a Moravy vzdává poctu předkům a hlásí se k jejich odkazům: Velkomoravské říši – prvnímu stabilnímu knížectví západních Slovanů ve střední Evropě, Koruně království českého – státnímu útvaru, který byl tvořen svazkem zemí pod svrchovaností českého krále a jehož jádro tvořily korunní české země, tj. České království, Moravské markrabství, Opavské knížectví a jednotlivá slezská knížectví.

V souladu s Všeobecnou deklarací a mezinárodními pakty o lidských právech, Evropskou chartou lidských práv, Ústavou České republiky a Listinou základních práv a svobod se členové Akademie ztotožňují s pojetím, které považuje vzdělání za jedno ze základních lidských práv poskytovaných všem lidským bytostem bez rozdílu. Vzdělávání se nevztahuje jen k vědění a poznávání, ale i k osvojování si sociálních a dalších dovedností, duchovních, morálních a estetických hodnot a žádoucích vztahů k ostatním lidem i ke společnosti jako celku a k jejímu emocionálnímu a volnímu rozvoji.

Akademie je ve svých cílech a činnosti motivována nejvyššími hodnotami křesťanské kultury, a proto mezi její specifické cíle patří také charita, solidarita a rozumná péče o životní prostředí.

Akademie je s odkazem na výše uvedené cíle svou činností badatelským, vzdělávacím a diskusním sdružením, založeným za účelem sdružovat nejen učence, ale i neodborníky se zájmem historii, heraldiku, vexilologii, faleristiku, rytířské řády, a také o historii a současnost vládnoucích dynastií s cílem podporovat výměnu myšlenek, informací, zpráv a pomocí rozličných forem spolupráce, jak mezi akademiky tak i neodbornou veřejností navzájem, posilovat vědomí sounáležitosti, respektu a úcty k duchovním a kulturním kořenům naší evropské civilizace.

Akademie se ve svých charitativních aktivitách primárně zaměřuje na podporu těch, kteří chránili hodnoty naší evropské civilizace.

Akademie koruny svatováclavské byla ustavena v Praze 10. 2. 2022 jako spolek ve smyslu ustanovení § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Ve své činnosti se řídí principy nezávislosti na státních, politických a jiných orgánech.

Akademie je vnitřně členěným vzdělávacím a diskusním sdružením podporujícím vědu a umění. Akademie podporuje uchování historické a kulturní tradice Koruny království českého (Corona regni Bohemiae) a usiluje o propojení studovaných i laických historiků, sociologů, pedagogů, členů heraldických a vexilologických společností po celém světě za účelem spolupráce a vzájemného dialogu.

Činnost Akademie je realizována formou jednorázových i dlouhodobých projektů, přičemž se cíleně zaměřuje na:

 • uchování a podporu historických a kulturních tradic Koruny království českého,
 • celoživotní vzdělávání svých členů, sympatizantů i širší občanské veřejnosti,
 • historii a současnost šlechtických a panovnických rodů u nás a ve světě,
 • bádání a ediční činnost ve vztahu:
  • k historii a současnosti šlechtických a panovnických rodů u nás i ve světě,
  • k heraldice, genealogii, vexilologii a rytířským řádům,
 • realizaci heraldického, genealogického a vexilologického vzdělávání, výchovu a osvětu,
 • přípravu vlastních vzdělávacích a charitativních projektů,
 • spolupráci s odbornými a univerzitními pracovišti,
 • pořádání odborných a pracovních setkání (např. semináře, konference, letní školy apod.).

Sídlem Akademie je Praha, která během své historie byla hlavním městem Českého knížectví, Českého království, byla sídelním městem císařů Svaté říše římské. Obecně je přijímán fakt, že poprvé jméno města zaznamenal v 60. letech 10. století Ibráhím ibn Jákúb ve svém arabsky psaném cestopise. Podle legendy byla Praha založena v 8. století českou kněžnou a věštkyní Libuší a jejím manželem Přemyslem, zakladatelem dynastie Přemyslovců. Legenda říká, že Libuše vyšla na skalnatý útes vysoko nad Vltavou a prorokovala: „Město vidím veliké, jehož sláva hvězd se bude dotýkat.“ Na místě nařídila vystavět hrad a město nazvala Praha. Praha je vedle mnoha jiných významných institucí sídlem Univerzity Karlovy, která je jednou z nejstarších evropských univerzit, konkrétně je nejstarší severně od Itálie a východně od Paříže. Založil ji 7. dubna roku 1348 český král Karel IV., po němž je pojmenována.

Vedle Prahy je s činností Akademie významně spojena Olomouc. Olomouc byla ve středověku po Praze a Vratislavi třetím největším městem zemí České koruny a měla status centra Moravy. Od poloviny 10. století – za vlády Přemyslovce Boleslava I. – se Olomouc stává jedním z vojensko-správních středisek Přemyslovců na trase transevropské obchodní magistrály Řezno–Praha–Libice–Olomouc–Krakov–Kyjev a od počátku 11. století rovněž hlavním mocenským centrem, kde sídlí knížetem Oldřichem dosazený Břetislav, budoucí český kníže. Od roku 1055 je Olomouc hlavním městem Olomouckého údělu, historického území na severní a východní Moravě, kde v 11. – 12. století vládla knížata z jedné z větví Přemyslovců. Od roku 1182 je pak Olomouc spolu s Brnem hlavním městem Markrabství moravského. Olomouc je sídlem nejstarší univerzity na Moravě a po Karlově univerzitě druhé nejstarší v Českých zemích. Univerzita byla založena 22. prosince 1573 udělením příslušných práv dosavadní olomoucké koleji Tovaryšstva Ježíšova. Od roku 1827 je pojmenována C. k. Františkova univerzita v Olomouci a od roku 1946 Univerzita Palackého v Olomouci.

Při naplňování svých hlavních činností Akademie volně spolupracuje s dalšími českými i zahraničními organizacemi obdobného zaměření. V otázkách rytířství a rytířských řádů se striktně řídí pravidly Mezinárodní komise pro rytířské řády – ICOC.