Mezinárodní cena: „Čestná cena svatého Václava“

Pro Akademii Koruny svatováclavské vytvořila Mgr. Helga Hrabincová.

S odkazem na čl. 4 Statutu Akademie Koruny svatováclavské, z.s. v aktuálním znění byla dekretem Prezidia Akademie Koruny svatováclavské k 1. 1. 2023 zřízena „Mezinárodní cena Akademie Koruny svatováclavské – Čestná cena svatého Václava“, „International Award of the Academy of the Crown of St. Wenceslas – Honorary Award of St. Wenceslas

Statut ocenění

PREAMBULE

Tak jako se svým názvem akademie odkazuje ke svatému Václavovi, přemyslovskému knížeti a patronu Čech a Moravy a jednomu z tradičních symbolů českého státu, tak i mezinárodní cena Akademie Koruny svatováclavské je svázána s jeho osobou.

Cílem mezinárodní ceny Akademie Koruny svatováclavské je poukázat a vyzdvihnout přednosti knížete Václava, jimiž jsou jeho zbožný a mravný život, horlivost pro čest a slávu Boží, péče o rozšíření křesťanské víry v celém národě, stavba četných křesťanských kostelů, častá návštěva bohoslužeb, všestranné konání skutků milosrdenství a lásky. Václav ctil svou babičku, pečoval o chudé, nemocné a sirotky, poskytoval přístřeší a pohostinství pocestným a cizincům a netrpěl, aby se komukoliv stala křivda.

Akademie Koruny svatováclavské zřízením mezinárodní ceny chce uctít a připomenout památku a přednosti knížete sv. Václava a posilovat jeho odkaz v naší současné společnosti. Prostřednictvím aktivit souvisejících s cenou propagovat vzdělávání a rozvoj sociokulturního prostředí na území historických zemí Koruny české a jejich propojení s mezinárodním světem kultury, historie, umění a filantropie.

 

PRAVIDLA PRO UDĚLOVÁNÍ CENY

 

ČLÁNEK 1
 1. Cenu uděluje dvakrát ročně Prezidium Akademie Koruny svatováclavské na návrh vědecké rady Akademie Koruny svatováclavské.
 2. Laureáty "Čestné ceny svatého Václava“ za příslušný kalendářní rok zveřejní Prezidium akademie na svých webových stránkách 4. 3. v Den přenesení svatého Václava ze Staré Boleslavi do Prahy a 27. 9. v předvečer svátku sv. Václava a Dne české státnosti.
 3. Vlastní předání ceny se uskuteční v den a místě stanoveném Prezídiem Akademie.

 

ČLÁNEK 2
 1. „Čestná cena svatého Václava“ se uděluje v následujících kategoriích:
  • Humanitní a společenské vědy – filantropie;
  • Péče a ochrana duchovních a kulturních kořenů evropské civilizace;
  • Akademické zásluhy;
  • Péče a ochrana životního prostředí;
 2. Vědecká rada má právo omezit výběr laureátů na jednu nebo více kategorií.

 

ČLÁNEK 3
 1. Maximální počet cen, které lze ročně udělit, je stanoven pro každou kategorii na čtyři.
 2. Prezidium Akademie Koruny svatováclavské může v případech hodných zvláštního zájmu mimořádně udělit „Čestnou cenu svatého Václava“ i mimo stanovené termíny, maximálně však jednu pro každou sekci za rok.
 3. „Čestná cena svatého Václava“ se skládá z Dekretu a věcného daru se svatováclavskou tematikou.
 4. S udělením ceny není svázána žádná finanční odměna.

 

ČLÁNEK 4
 1. Cenu lze udělit primárně žijícím osobnostem, výjimečně v případech hodných zvláštního zájmu i nežijícím.

 

ČLÁNEK 5
 1. Cena i její udílení je plně financováno Akademií Koruny svatováclavské.

 

ČLÁNEK 6
 1. Orgány Ceny jsou:
  • Vědecká rada pro udělení ceny.

 

ČLÁNEK 7
 1. Vědeckou radu pro udělení ceny tvoří nejméně tři členové a maximálně pět členů. Členy vědecké rady Prezidiu Akademie navrhují členové Akademie i členové akademické obce nejpozději do 31. 12. předcházejícího roku.
 2. Členy Vědecké rady jmenuje a odvolává Prezidium Akademie Koruny svatováclavské.
 3. Funkční období členů Vědecké rady je 12 měsíců a může být opakovaně prodlouženo.

 

ČLÁNEK 8
 1. Prezídium Akademie Koruny svatováclavské vybere z návrhů předložených Vědeckou radou pro udělení ceny osobnosti, kterým „Čestná cena svatého Václava“ bude udělena.

 

ČLÁNEK 9
 1. Vědecká rada pro udělení ceny připraví podle kategorií seznam všech aspirantů na udělení ceny a nejpozději do 11. 2. pro ocenění k 4. 3. příslušného kalendářního roku resp. do 31. 8. pro ocenění k 27. 9. příslušného kalendářního roku jej předloží i se zdůvodněním Prezídiu Akademie k dalšímu projednání.
 2. Prezidium ve stanových dnech zveřejní na webových stránkách Akademie jména laureátů ceny, termín a místo, kdy a kde bude cena předána.
 3. Prezidium Akademie zajistí osobní informování laureátů elektronickou cestou.

 

ČLÁNEK 10
 1. Laureáti si musí cenu vyzvednout osobně během oficiálního předávání cen. O možné výjimce z tohoto ustanovení rozhodne ve zdůvodněných velmi výjimečných případech Prezidium Akademie.
 2. Ceny, které si laureáti nevyzvednou, budou anulovány.