Akademie Koruny svatováclavské, z.s.
STATUT

St. Wenceslas Crown Academy
STATUTES

 

Schváleno Sněmem konaným dne 10. 2. 2022

 

Preambule

Název akademie byl věnován svatému Václavovi, přemyslovskému knížeti a patronu Čech a Moravy a jednomu z tradičních symbolů českého státu.

Akademie věnováním názvu patronu Čech a Moravy vzdává poctu předkům a hlásí se k jejich odkazům: Velkomoravské říši – prvnímu stabilnímu knížectví západních Slovanů ve střední Evropě, Koruně království českého – státnímu útvaru, který byl tvořen svazkem zemí pod svrchovaností českého krále a jehož jádro tvořily korunní české země, tj. České království, Moravské markrabství, Opavské knížectví a jednotlivá slezská knížectví.

V souladu s Všeobecnou deklarací a mezinárodními pakty o lidských právech, Evropskou chartou lidských práv, Ústavou České republiky a Listinou základních práv
a svobod se členové Akademie ztotožňují s pojetím, které považuje vzdělání za jedno ze základních lidských práv poskytovaných všem lidským bytostem bez rozdílu. Vzdělávání se nevztahuje jen k vědění a poznávání, ale i k osvojování si sociálních a dalších dovedností, duchovních, morálních a estetických hodnot a žádoucích vztahů k ostatním lidem i ke společnosti jako celku a k jejímu emocionálnímu a volnímu rozvoji.

Akademie je ve svých cílech a činnosti motivována nejvyššími hodnotami křesťanské kultury, a proto mezi její specifické cíle patří také charita, solidarita a rozumná péče o životní prostředí.

Akademie je s odkazem na výše uvedené cíle svou činností badatelským, vzdělávacím a diskusním sdružením, založeným za účelem sdružovat nejen učence, ale i neodborníky se zájmem historii, heraldiku, vexilologii, faleristiku, rytířské řády, a také o historii a současnost vládnoucích dynastií s cílem podporovat výměnu myšlenek, informací, zpráv a pomocí rozličných forem spolupráce, jak mezi akademiky tak i neodbornou veřejností navzájem, posilovat vědomí sounáležitosti, respektu a úcty k duchovním a kulturním kořenům naší evropské civilizace.

Akademie se ve svých charitativních aktivitách primárně zaměřuje na podporu těch, kteří chránili hodnoty naší evropské civilizace – vojenské a policejní veterány.

Akademie se hodnotově i obsahově hlásí k již existujícím mezinárodním neziskovým apolitickým institucím obdobného zaměření, zejména pak k Mezinárodní komisi pro rytířské řády (International Commission for Orders of Chivalry – ICOC).

           

 

 

Název spolku

Článek 1

 1. Akademie koruny svatováclavské, z.s. (ve zkratce AKASV) a v anglickém překladu St. Wenceslas Crown Academy.

 

Sídlo spolku

Článek 2

 1. Sídlem AKASV je Praha. Přemístěním sídla není změna stanov, ale oznamovací povinnost příslušným orgánům.

 

Znak

Článek 3

 1. Akademie může svým vnitřním předpisem rozhodnout o znaku AKASV, včetně jeho popisu.

 

Systém ocenění

Článek 4

 1. Akademie může svým vnitřním předpisem ustavit systém oceňování včetně Statusu tohoto systému.

 

Účel spolku

Článek 5

 1. AKASV je neziskovou apolitickou organizací založenou na křesťanských hodnotách. Je vnitřně členěným vzdělávacím a diskusním sdružením podporujícím vědu a umění.
 2. AKASV podporuje uchování historické a kulturní tradice Koruny království českého (Corona regni Bohemiae) a usiluje o propojení studovaných i laických historiků, sociologů, pedagogů, členů heraldických a vexilologických společností po celém světě za účelem spolupráce a vzájemného dialogu.
 3. AKASV je spolek ve smyslu ustanovení § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Ve své činnosti se řídí principy nezávislosti na státních, politických a jiných orgánech a jako takový je právnickou osobou způsobilou k právním jednáním.
 4. AKASV působí ve všech krajích České republiky.

 

Hlavní činnost spolku

Článek 6

 1. Činnost AKASV je realizována formou jednorázových i dlouhodobých projektů.
 2. AKASV se cíleně zaměřuje na:
  • uchování a podporu historických a kulturních tradic Koruny království českého
  • celoživotní vzdělávání svých členů, sympatizantů i širší občanské veřejnosti,
  • historii a současnost šlechtických a panovnických rodů u nás a ve světě,
  • bádání a ediční činnost ve vztahu:
   • k historii a současnosti šlechtických a panovnických rodů u nás i ve světě,
   • k heraldice, vexilologii a rytířským řádům,
  • realizaci heraldického a vexilologického vzdělávání, výchovu a osvětu,
  • přípravu vlastních vzdělávacích a charitativních projektů,
  • spolupráci s odbornými a univerzitními pracovišti,
  • pořádání odborných a pracovních setkání (např. semináře, konference, letní školy apod.).
 3. AKASV volně spolupracuje s dalšími českými i zahraničními organizacemi obdobného zaměření.

 

Členství ve spolku

Článek 7

 1. Členství je dobrovolné s podmínkou plnění úkolů náplně činnosti.
 2. Členství vzniká na základě schválení písemné přihlášky Sněmem.
 3. Členství mimo jiné zaniká:
  • dobrovolným vystoupením na základě písemné žádosti směřované Prezídiu,
  • vyloučením člena pro závažné porušení povinnosti vyplývající z členství,
  • smrtí člena,
  • zánikem AKASV.

 

Práva a povinnosti členů spolku

Článek 8

 1. Členové AKSV mají právo:
  • aktivně se účastnit všech dílčích činností AKSV,
  • volit a být voleni do volených orgánů AKSV,
  • podávat orgánům spolku podněty, připomínky a stížnosti k činnosti AKSV.
 2. Členové AKSV mají povinnost:
  • dodržovat stanovy,
  • plnit usnesení orgánů AKASV.

 

Orgány spolku

Článek 9

 1. Orgány AKSV jsou:
  • Sněm
  • Prezident
  • Prezidium

 

Sněm

Článek 10

 1. Sněm je nejvyšším orgánem.
 2. Sněmu s hlasem rozhodujícím se má právo účastnit každý člen AKASV.
 3. Sněmu přísluší zejména:
  • volit a odvolávat Prezidenta,
  • hodnotit plnění úkolů Prezidenta,
  • volit a odvolávat členy Prezidia
  • hodnotit plnění úkolů Prezidia,
  • stanovit úkoly Prezidiu,
  • určit program práce AKASV na období do příštího Sněmu,
  • usnášet se o změně Stanov a projednávat návrhy podané Prezidiem, nebo členy.
 4. Sněm svolává podle potřeby Prezident písemně nejméně 1x za rok. Pozvánka musí obsahovat datum, dobu a místo konání, pořad a opis návrhů, které Prezidium Sněmu předloží k projednání.
 5. Prezident je povinen svolat Sněm:
  • nejméně 1x za rok,
  • k projednání záležitostí, které příslušejí výlučně do pravomoci Sněmu,
  • vyžadují-li to vážné zájmy AKASV,
  • požádá-li o to alespoň jedna třetina řádných členů AKASV.
 6. Pokud Prezident AKASV nesvolá Sněm v souladu s Článkem 8, odstavců 4, 5, 9 těchto Stanov může Sněm svolat První viceprezident nebo na základě většinového usnesení Prezídium AKASV.
 7. Sněm je schopen usnášet se, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů.
 8. Platné usnesení vyžaduje, aby bylo přijato nadpoloviční většinou přítomných. Hlasování se děje aklamací, požádá-li o to kterýkoliv člen s hlasem rozhodujícím, hlasuje se tajně.
  O personálních otázkách se vždy hlasuje tajně.
 9. Rozhoduje-li Sněm usnesením o změně Stanov nebo zrušení AKASV, je schopna usnášet se za 2/3 účasti všech členů AKASV. Usnesení přijímá 3/4 většinou hlasů členů přítomných v době usnášení.
 10. Není-li řádně svolaný Sněm schopen usnášení, svolá jej Prezident do 7 dnů od takového zasedání opět. Termín náhradního zasedání Sněmu bude stanoven minimálně 14 dnů
  a maximálně 6 týdnů po termínu řádného zasedání. Toto náhradní zasedání Sněmu je ve všech bodech předem navrženého programu vždy usnášeníschopné.
 11. Jednání Sněmu jsou neveřejná.

 

Prezident

Článek 11

 1. Prezident je statutárním orgánem AKASV.
 2. Prezident je oprávněn jednat navenek za AKASV ve všech záležitostech.
 3. Prezidenta volí Sněm.
 4. Funkční období prezidenta je 5 let a počíná okamžikem zvolení.
 5. Prezident je z titulu své funkce členem Prezidia, řídí jeho činnost a rovněž předsedá Sněmu.
 6. Prezident může být odvolán 3/5 většinou všech členů Sněmu.
 7. Prezident o všech svých rozhodnutích učiněných z pozice statutárního orgánu AKASV informuje Prezidium na jeho nejbližším zasedání.

 

Prezidium

Článek 12

 1. Prezidium je výkonným orgánem AKASV, který řídí AKASV v souladu se zákonem
  a těmito stanovami mezi jednotlivými Sněmy.
 2. V souladu s ustanovením Článku 9, odstavce 5 těchto Stanov je členem Prezidia z titulu funkce Prezident AKASV.
 3. Prezidium má nejméně 3 a nejvíce 5 členů, vždy však má lichý počet. Počet členů Prezidia pro příslušné funkční období určuje Sněm. Prezidium tvoří vždy:
  • Prezident,
  • První viceprezident,
  • Viceprezidenti.
 4. Členy Prezidia – viceprezidenty – volí a odvolává Sněm. Za řádně zvolené prezidium se považuje, jsou-li vedle Prezidenta zvoleni nejméně dva viceprezidenti.
 5. Prezidium ze zvolených viceprezidentů volí Prvního viceprezidenta.
 6. Prezidiu přísluší:
  • vykonávat usnesení Sněmu,
  • dohlížet na činnost Prezidenta,
  • řešit náhlé a mimořádné situace, které neovlivní chod AKASV,
  • vše, co je v jiných ustanoveních Prezidiu výslovně vyhrazeno,
  • předkládat Sněmu;
   • zprávu o činnosti;
   • návrhy na činnost AKASV na období do dalšího Sněmu,
   • způsoby a prostředky k zajištění navržené činnosti AKASV,
   • zprávu o hospodaření za období od předchozího Sněmu,
   • návrh na změnu Stanov nebo zrušení AKASV,
   • spolupráci s obdobnými spolky.
 1. V případě, že se Sněm nebo Prezidium usnesou 3/5 většinou na konstatování, že Prezident nemůže dočasně vykonávat svou funkci, nebo toto písemně oznámí Prezidiu sám Prezident, jednají za něj v plném rozsahu společně První a Druhý viceprezident.
 2. Funkční období člena Prezidia je 5 let.
 3. Člen Prezidia může být odvolán 3/5 většinou všech členů Sněmu, nebo může sám písemnou formou odstoupit ze své funkce. V případě odstoupení člena Prezidia končí jeho funkční období uplynutím dvou měsíců od dojití odstoupení. Dvouměsíční lhůtu je možné zkrátit či prominout v případě souhlasu zbývajících členů Prezidia.
 4. Jednání Prezidia svolává dle potřeby a chůzi řídí Prezident, nebo jím pověřený viceprezident.

 

Hospodaření spolku

Článek 13

 1. AKASV pracuje na principu neziskovosti tak, že nevytváří na základě své vlastní činnosti žádný zisk. Hospodaření se řídí rozpočtem, který na období kalendářního roku schvaluje Sněm.
 2. Majetek AKASV tvoří:
  • dobrovolné příspěvky členů,
  • subvence, dotace, granty,
  • hmotný inventář,
  • dary, dědictví, odkazy aj.
 3. Finanční prostředky AKASV jsou v míře nezbytné uloženy v pokladně – výši hotovosti v pokladně stanoví Prezidium, ostatní prostředky jsou uloženy na účtu u peněžního ústavu.
 4. Dispoziční právo s prostředky na účtu mají vždy společně dva členové Prezidia – Prezident a První viceprezident.
 5. Zajištěním evidence veškerého movitého i nemovitého majetku AKASV pověřuje Sněm jednoho z viceprezidentů, vyjma Prvního viceprezidenta.
 6. Při změně v obsazenosti členů Prezidia s dispozičním právem k účtu u peněžního ústavu se peněžní prostředky a veškerý majetek AKASV předávají protokolárně.

 

Závěrečná ustanovení

Článek 14

 1. AKASV může zaniknout:
  • rozhodnutím Sněmu
  • dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem na základě rozhodnutí Sněmu,
  • pravomocným rozhodnutím příslušných státních orgánů.
 2. Po případném dobrovolném zániku AKASV rozhodne o majetku AKASV Sněm.
 3. Stanovy jsou závazné pro všechny členy AKASV.
 4. Záležitosti výslovně neupravené v těchto Stanovách se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
 5. Stanovy nabývají účinnosti dnem jejich schválení zakladateli.

 

V Praze dne 10. 02. 2022

 

Antonín Staněk,
prezident AKASV

Marek Vařeka, v. r.,
1. viceprezident AKASV 

Miroslav Matějka, v. r.,
viceprezident AKASV

Nathaniel Filip, v.r.,
viceprezident AKASV

Jakub Zeman, v.r.,
viceprezident AKASV